ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   น.3 ลมส.(กส)576

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61067230378
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักพนักงานห้องที่ 1,2,3,4 ซ่อมแซมหลังคารั่วและ
ปรับปรุงห้องน้ำภายในบ้านพัก ซ่อมแซมทาสีภายนอกพื้นที่ด้านหลัง กฟอ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ระยะเวลาขายแบบ : 14 มิถุนายน 2561 ถึง 15 มิถุนายน 2561
วันที่เสนอราคา : 18 มิถุนายน 2561
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 194312    บาท
ราคากลาง : 194312    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    056-912116 ต่อ15050           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610613173225173_เปิดเผลราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอก.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เอกพล จันขุน    E-mail : aegapon.jan@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 13 มิถุนายน 2561