ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.3 กบษ.(บฟ.) 002/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อเครื่องทดสอบ Transformer Turns Ratio Tester จำนวน 1 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ : 12 มีนาคม 2561 ถึง 19 มีนาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 20 มีนาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 727600    บาท
ราคากลาง : 499,690    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0-3433-9140 ต่อ 10611, 10612           Fax :    -           E-mail :    eakpong.pon@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไข กฟภ.
1 ตาม Specification RTES-020/2553 ITEM 1
2 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด
3 ใบเสนอราคาที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือมีเงื่อนไขที่ขัดแย้งกับเอกสารประกอบ จะไม่รับการพิจารณา
4 การเสนอราคาผลิตภัณฑ์ให้เสนอยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเพียงอย่างเดียว
5 เสนอราคารวมค่าขนส่งถึง กองบำรุงรักษา กฟก.3 จ.นครปฐม
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610305151713032_1.3 ปปช07 Rev.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th
สอบถามข้อมูล แผนกบํารุงรักษาสถานไฟฟ้า กองบํารุงรักษา ก.3
โทร 0-3433-9140 ตอ่ 10611, 10612


ผู้รับผิดชอบ : เอกพงศ์ พงษา    E-mail : eakpong.pon@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 5 มีนาคม 2561