ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   น.1ฝ.บห.(ซจ.)003/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63017206876
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของ กฟภ. ในพื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.ฝาง ประจำปี 2563
ระยะเวลาขายแบบ : 15 มกราคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2563
วันที่เสนอราคา : 15 มกราคม 2563
เวลา : 9:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 209,078.00    บาท
ราคากลาง : 209,078.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    053-453540           Fax :    -           E-mail :    metavee.ker@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630114133735468_ราคากลาง บำรุงรักษาหม้อแปลง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เมธาวี เกิดมงคล    E-mail : metavee.ker@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 14 มกราคม 2563