ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   น.1กฟจ.ชม.(บห.)(จจ.)005/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63017183799
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 งาน 1 รายการ ให้ กกฟ.1 เพื่อใช้งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ในเขตพื้นที่ กฟน.2
ระยะเวลาขายแบบ : 15 มกราคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2563
วันที่เสนอราคา : 15 มกราคม 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 255,944.-    บาท
ราคากลาง : 255,944.-    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 1 งาน 1 รายการ    รายการ
โทรศัพท์ :    053-266423           Fax :    053-246290           E-mail :    Somsri.pon@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630114122032531_แบบ บก 06 ขนส่งเสา 1 รายการ ให้ 115 อุตรดิด 14-2563.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สมศรี โพธิ์เนียม    E-mail : somsri.pon@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 14 มกราคม 2563