ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กฟภ.กจต.ป(รค)-001-2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62037110817
รายละเอียด : จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส 630 แอมป์ 12 เคเอ (Solid dielectric) ระบบ 22 เควี จำนวน 53 ชุด และระบบ 33 เควีจำนวน 14 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 6 มิถุนายน 2562
วันที่เสนอราคา : 7 มิถุนายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 28,052,489.60    บาท
ราคากลาง : 27,610,601.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : รายการที่ 1 862,248.00 บาท
รายการที่ 2 540,378.00 บาท
   บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    0-2590-5324           Fax :    0-2591-5401           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620517153952299_ราคากลาง_กฟภ.กจต.ป(รค)-001-2562.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620517153952299_ประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สิงขร โสภา    E-mail : Singkhon.Sop@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2562