ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ฉ.2 พมห.(กป.)-033/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 80 kw. และ ขนาด 55 kw. ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อใช้ในงานเกี่ยวกับการจัดงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระยะเวลาขายแบบ : 24 พฤศจิกายน 2560 ถึง 24 พฤศจิกายน 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 11,500    บาท
ราคากลาง : 11,500    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 12,305    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    0-4544-1497           Fax :    0-4544-1499           E-mail :    ittiphol.taw@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อิทธิพล ทวีพันธ์    E-mail : ittiphol.taw@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 1 พฤศจิกายน 2560