ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กบย. 2/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63067009493
รายละเอียด : งานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องทำงาน รผก.(วศ), สรก.(วศ) และห้องโถงหน้าลิฟท์ ที่ชั้น 4 อาคาร 3 กฟภ. สำนักงานใหญ่
ระยะเวลาขายแบบ : 5 มิถุนายน 2563 ถึง 16 มิถุนายน 2563
วันที่เสนอราคา : 17 มิถุนายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 727,696.30    บาท
ราคากลาง : 725,888.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 300    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    02-590-5677           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630602150311646_pB0.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630602150618708_ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว    E-mail : thanawat.pink@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 2 มิถุนายน 2563