ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   จ.ขย.ขน.(ผ.)-012/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : การจ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้าดำเนินการงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย จำนวน 2 งาน
ระยะเวลาขายแบบ : 17 พฤษภาคม 2561 ถึง 21 พฤษภาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 22 พฤษภาคม 2561
เวลา : 10:00 น. - 11:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 54,441.60.-    บาท
ราคากลาง : 62,170.28.-    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    045-223021           Fax :    045-223022           E-mail :    sompob.boo@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และเป็นราคาที่ต่ำสุด/ขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาราคาที่ต่ำสุดก็ได้
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610516094824362_เปิดเผยราคากลาง 16 พ.ค. 2561.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610516094824315_ประกาศ 16 พ.ค. 2561.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สมภพ บุญครอง    E-mail : sompob.boo@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2561