ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ต.1-ทซ.(กส.)031/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63037528305
รายละเอียด : จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯเปลี่ยนสาย SAC บ้านพรุตะเคียน ช่วงที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลาขายแบบ : 27 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา : 1 เมษายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 196,267.33    บาท
ราคากลาง : 196,267.33    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 36    รายการ
โทรศัพท์ :    077599250           Fax :    077599359           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630326163149788_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.docx.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วีระพันธุ์ สิทธิยากรณ์    E-mail : weerapan.sit@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 26 มีนาคม 2563