ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ชพง.กป.017

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างขยายเขตไฟฟ้าในที่ทำกินทางการเกษตร(คขก.)บ้านตูมใหญ่ ม.13 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ระยะเวลาขายแบบ : 18 พฤษภาคม 2561 ถึง 18 พฤษภาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 18 พฤษภาคม 2561
เวลา : 10:00 น. - 11:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 155813    บาท
ราคากลาง : 190388    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    044477112           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และมีคุณสมบัติพร้อมปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานไฟฟ้ากำหนด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610517150833664_3.ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610517150833649_1.รายงานขอซื้อ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ปิยะวัฒน์ สิงหนุต    E-mail : piyawat.sin@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2561