ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง เลขที่   จ.พท.(ปบ.)

รายละเอียด : จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์6
ตั้งแต่PUA6R-01 ถึง ปลายสาย
ตั้งแต่PUA6F-01 ถึง PUA6F-11
ระยะเวลาขายแบบ : 20 มีนาคม 2561 ถึง 20 มีนาคม 2561
เวลาที่ขายแบบ : 9:00 น. - 12:00 น.
สถานที่ขายแบบ : ผบห.พท
วันที่ยื่นซอง : 21 มีนาคม 2561
เวลาที่ยื่นซอง : 9:00 น. - 12:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง
วงเงินงบประมาณ : 75,614    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 68,052    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : 21 มีนาคม 2561
เวลาที่เปิดซอง : 9:00 น. - 12:00 น.
สถานที่เปิดซอง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : -
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : ภานุมาศ ฉันทกุล    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 12 มีนาคม 2561