ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ที่ ฉ.2 มสส.011/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ค้างชำระค่าไฟฟ้า
ระยะเวลาขายแบบ : 4 สิงหาคม 2561 ถึง 8 พฤษภาคม 2561
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 40100    บาท
ราคากลาง : -    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610508161552525_ประกาศScan 8_5_18 16_08.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ณัฐนิชา หน่อแก้ว    E-mail : natnicha.nor@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 พฤษภาคม 2561