ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   E011 ฉ.2 อบ.(บห.)จ.046/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63057447997
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานสำรองคงคลังระดับความปลอดภัย Safety Stock งานงบผู้ใช้ไฟ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี
ระยะเวลาขายแบบ : 29 มิถุนายน 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2563
วันที่เสนอราคา : 1 มิถุนายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 498,107.47    บาท
ราคากลาง : 498,107.47    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 5    รายการ
โทรศัพท์ :    045-316-033-5           Fax :    045-316022           E-mail :    duangdao.tha@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630602124437951_ราคากลาง 46 63.PDF   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นวิยา ตังคโณบล    E-mail : duangdao.tha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 2 มิถุนายน 2563