ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ก.1 กรส.(สร.) 71/2562 ลว. 16 ม.ค. 2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62017202702
รายละเอียด : จัดซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่ของอุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูง (SDH) ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ จำนวน 12 แห่ง
ระยะเวลาขายแบบ : 14 มกราคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 16 มกราคม 2562
เวลา : 9:00 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 434880    บาท
ราคากลาง : -    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    035323658           Fax :    035323872           E-mail :    Montra_p219@hotmail.com
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620111155032762_ราคากลาง-Battery.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : มนตรา ผดุงใจ    E-mail : montra.pha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 7 มกราคม 2562