ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   น.1 กกค.(กร.)(ซจ.)03/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61077204750
รายละเอียด : ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 100 ต้น เพื่อใช้งานขยายเขตฯ ช่วงที่ 2 สามแยกโครงการหลวงดอยดำ-สี่แยกอำเภอเวียงแหง WBS I-61-A-CHDNE.DB.AAAA ให้ กฟส.อ.เชียงดาว
ระยะเวลาขายแบบ : 12 กรกฎาคม 2561 ถึง 12 กรกฎาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 13 กรกฎาคม 2561
เวลา : 9:00 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 488,883    บาท
ราคากลาง : 488,883    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    053-241018 ต่อ 10159           Fax :    053-246810           E-mail :    anothai.wim@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610711214044610_ราคากลางซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานขยายเขตดอยดำ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ตามบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสาร เลขที่ น.1 กกค.(กร.)1145/2561 ลว. 11 ก.ค. 2561


ผู้รับผิดชอบ : อโณทัย วิมลแก้ว    E-mail : anothai.wim@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 11 กรกฎาคม 2561