ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ฉ.2 คช.(บง.)037/62 ลว. 29 มี.ค. 62

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : -
รายละเอียด : ค่าซื้อกระดาษม้วนชนิด Thermal ผบง. วัชระ
ระยะเวลาขายแบบ : 29 เมษายน 2562 ถึง 29 เมษายน 2562
วันที่เสนอราคา : 29 เมษายน 2562
เวลา : 8:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 8560    บาท
ราคากลาง : 8560    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    042691114           Fax :    -           E-mail :    watchara.nan@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วัชระ น่านโพธิ์ศรี    E-mail : watchara.nan@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 13 เมษายน 2562