ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา เลขที่   น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)14/2560

รายละเอียด : ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2560 จำนวน 3 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)14/2560)
ระยะเวลาขายแบบ : 26 กรกฎาคม 2560 ถึง 4 สิงหาคม 2560
เวลาที่ขายแบบ : 8:30 น. - 15:30 น.
สถานที่ขายแบบ : ห้องการเงิน แผนกบริหารงานทั่วไป กองอำนวยการ อาคาร 3 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ยื่นซอง : 17 สิงหาคม 2560
เวลาที่ยื่นซอง : 9:00 น. - 10:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (หลังใหม่)
วงเงินงบประมาณ : 9,530,789.60    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 9,530,789.60    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,070.-    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 477,000.-    บาท
วันที่เปิดซอง : 17 สิงหาคม 2560
เวลาที่เปิดซอง : 10:00 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (หลังใหม่)
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    0 5326 6419           Fax :    0 5326 6419           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : กฟภ. จะพิจารณาจากราคาต่อรายการ
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600713153138391_102 แบบเปิดเผยราคากลาง ซปก.12-60.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600713153138391_ประกาศ ซปก.14-2560.pdf   
หมายเหตุ : รายละเอียดผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ ดังนี้.-
1.รหัส 1-00-001-0013 เสา คอร. ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 800 ต้น
จุดจัดส่ง - บ้านแม่วังช้าง ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จำนวน 400 ต้น
- บ้านห้วยแม่แดง ต.นาปรัง อ.ปง จำนวน 400 ต้น
2.รหัส 1-00-004-0001 สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร จำนวน 400 แผ่น
จุดจัดส่ง - บ้านแม่วังช้าง ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จำนวน 200 แผ่น
- บ้านห้วยแม่แดง ต.นาปรัง อ.ปง จำนวน 200 แผ่น
3.รหัส 1-00-011-0003 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร จำนวน 80 ท่อน
จุดจัดส่ง - บ้านแม่วังช้าง ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จำนวน 80 ท่อน
- กำหนดส่งของภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยแบ่งเป็น 2 งวดๆ แรกภายใน 30 วัน จัดส่งไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนที่ได้รับการสั่งซื้อแต่ละจุดจัดส่ง
- รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี


     


ผู้รับผิดชอบ : นริฉัตร ฤทธิ์แรงกล้า    E-mail : narichat.rit@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 13 กรกฎาคม 2560