ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA(S2)กบษ.008/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63057113719
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเชื่อมสายแรงสูง 22-33 kV จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 26 พฤษภาคม 2563 ถึง 10 มิถุนายน 2563
วันที่เสนอราคา : 11 มิถุนายน 2563
เวลา : 9:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 5,957,546.00    บาท
ราคากลาง : 5,957,546.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : ร้อยละ 5 ของ ของวงเงินงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 297,877.30 บาท    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    075-378430-7 ต่อ 10626           Fax :    075-763328           E-mail :    narongsak.joo@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630522152837690_ซ.(กม)041_62.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630522152837690_ประกาศประกวดราคา(32รายการ).pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ณรงค์ศักดิ์ จุลจรูญ    E-mail : narongsak.joo@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 22 พฤษภาคม 2563