ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   62G09IC103

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62107227215
รายละเอียด : จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ 2x6 ตร.มม.
ระยะเวลาขายแบบ : 22 ตุลาคม 2562 ถึง 22 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 239,680    บาท
ราคากลาง : 239,680    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พินิต พัวศิริมิตร    E-mail : pinit.pua@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 22 ตุลาคม 2562