ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    น.2 พก.(บง.)-/2561
      รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัด-ต่อกลับมิเตอร์แรงต่ำ ปี 2562
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    27 ธันวาคม 2561  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
1.นายชาตรี ไกรเกษ
2.นายนพพร พลีใหญ่
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
1.นายชาตรี ไกรเกษ เสนอราคา 180,654.00 บาท (เสนอพื้นที่โซน A)
2.นายนพพร พลีใหญ่ เสนอราคา 177,472.00 บาท (เสนอพื้นที่โซน B)
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
1.นายชาตรี ไกรเกษ ตกลงราคา 173,996.00 บาท (เสนอพื้นที่โซน A)
2.นายนพพร พลีใหญ่ ตกลงราคา 173,996.00 บาท (เสนอพื้นที่โซน B)
      เหตุผล : เสนอราคาดีที่สุด
      ไฟล์สัญญา : 25620430095429661_สัญญา นายนพพร พลีใหญ่.PDF  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 15 มกราคม 2562
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25620430095429676_สัญญา นายชาตรี ไกรเกษ.PDF