ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    D62030118116
      รายละเอียด : จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใต้แนวระบบจำหน่ายประจำปี2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 3 รายการ
1 ตัดต้นไม้ ไลน์ pva09 zone1
2 ตัดต้นไม้ ไลน์ pva02 zone1
3 ตัดต้นไม้ ไลน์ pva06 zone1
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    เฉพาะเจาะจง
      วันที่อนุมัติ :    5 กุมภาพันธ์ 2562  
      สถานะ : ระหว่างดำเนินการ
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
นายคอง มากะเต
นายประเสริฐ พวงเพชร
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
1ไลน์pva09 นายประเสริฐ พวงเพชร ราคา65,067.50 บาท
2.ไลน์PVA02 นายคอง มากะเต ราคา 45,490.92 บาท
3.ไลน์PVA06 นายคอง มากะเต ราคา 75,630.41 บาท
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
1ไลน์pva09 นายประเสริฐ พวงเพชร ราคา 64,200บาท
2.ไลน์PVA02 นายคอง มากะเต ราคา 44,940 บาท
3.ไลน์PVA06 นายคอง มากะเต ราคา 74,900 บาท
      เหตุผล : การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยเกณฑ์ราคา
      ไฟล์สัญญา : 25620308143527748_ตัวอย่างสัญญาหรือข้อตกลงคอง1.pdf  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 25 กุมภาพันธ์ 2562
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25620308143527763_ตัวอย่างหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง.pdf