ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ฉ.2ศก.(บห.)3618 ลว.28 พย.2561
      รายละเอียด : จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย บริเวณ สนง.กฟจ.ศก. และ คลังพัสดุ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      วันที่อนุมัติ :    4 มกราคม 2562  
      สถานะ : อนุมัติยกเลิก
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
บ. รักษาความปลอดภัย อุตรดิตถ์ชายฟ้าคราม จำกัด
บ. รักษาความปลอดภัย ชัยยงค์ จำกัด
รักษาความปลอดภัยดีเลิศซีเคียวริคอร์
บ. รักษาความปลอดภัย ไทยเลิศทรัพย์ จำกัด
บ. รักษาความปลอดภัย นวพิชิตร์ จำกัด
บ. รักษาความปลอดภัย ทรัพย์อุดม จำกัด
บ. รักษาความปลอดภัย เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บ. รักษาความปลอดภัย ไม่มีภัย
บ. รักษาความปลอดภัย ทองพันเสงี่ยม จำกัด
บ. รักษาความปลอดภัย อุบลคลีนนิ่งเซอร์วิส จำกัด
บ. รักษาความปลอดภัย พรเจริญอินเตอร์การ์ด ร้อยเอ็ด จำกัด
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
-
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
-
      เหตุผล : อ้างถึงบันทึก ที่ ฉ.2(บห.)14 ลว.4 มค.2562
      ไฟล์สัญญา : 25620104150753913_ประกาศยกเลิกงานจ้างรักษาความปลอดภัย126.pdf  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 4 มกราคม 2562
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25620104150753929_ประกาศยกเลิกงานจ้างรักษาความปลอดภัย126.pdf