ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

      เลขที่ :    ฉ.2ศก.(มต.)01/2561
      รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ. กรณีติดตั้ง, สับเปลี่ยน,เพิ่ม-ลดขนาด, รื้อถอน, ย้ายจุดติดตั้ง, เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์, ติดตั้ง/ปรับปรุง ไม้แป้นรองรับสายและสายไฟ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2562
      วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง :    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      วันที่อนุมัติ :    21 ธันวาคม 2561  
      สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด
      รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
1.นาย ไพชยนต์ มาส
2.สมพร หอมคำ
3.นายเตชิต นิยม
4.จรัล สุขสมโชต
5.เสถียรพงษ์ กิ่งเกษ
6.นายครรชิต ถ้ำทอง
7.สิณิฎาการดยธา
      รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
1.นาย ไพชยนต์ มาส ราคา 71,406.45 บาท
2.สมพร หอมคำ ราคา 161,045.70 บาท
3.นายเตชิต นิยม ราคา71,404.31 บาท
4.จรัล สุขสมโชต ราคา 159,965.00 บาท
5.เสถียรพงษ์ กิ่งเกษ ราคา 159,761.70 บาท
6.นายครรชิต ถ้ำทอง ราคา 71,402.17 บาท
      ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
1.นาย ไพชยนต์ มาส ราคา 71,406.45 บาท
2.สมพร หอมคำ ราคา 161,045.70 บาท
3.นายเตชิต นิยม ราคา71,404.31 บาท
4.จรัล สุขสมโชต ราคา 159,965.00 บาท
5.เสถียรพงษ์ กิ่งเกษ ราคา 159,761.70 บาท
6.นายครรชิต ถ้ำทอง ราคา 71,402.17 บาท
      เหตุผล : -
      ไฟล์สัญญา : 25611221141708276_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งมิเตอร์ ปี 2562 ผมต.ศก..PDF  
      วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 21 ธันวาคม 2561
      ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : 25611221141708307_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งมิเตอร์ ปี 2562 ผมต.ศก..PDF