ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2562
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : โครงการ PEA LED เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบไฟฟ้ารอบโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 1,970848.23   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน 2562
      วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25620517132247221_เอกสารที่สามารถสแกนได้ บน 17 พ.ค. 2019 1_12_56 PM.pdf