ข้อมูลแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ปีงบประมาณ : 2562
      ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : พัสดุคงคลัง (Safety Stock) ประเภทลูกถ้วย จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้งานผู้ใช้ไฟ
      จำนวนเงินงบประมาณโครงการ : 867,470.40   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน 2562
      วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2562
      ไฟล์ประกาศ : 25620516132407107_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์.pdf