รายงานประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 100,000.- บาท

ค้นหาชื่อโครงการ :    ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   

    

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)วันที่อนุมัติ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
ยล.(กส)-638/61 ค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 474.77 5 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟอ.แกลง ซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ 4,950(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 12 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด
ก.2 กฟส.อ.นฒ.(กป.) จัดซื้อประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 3 รถยนต์
1.กร 7865 ระยอง
2.81-5715 ระยอง
3.82-7014 ระยอง
4.82-9917 ระยอง
6,831.95 4 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ยล.(กส)-637/61 ค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 42,682.71 5 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟอ.แกลง ซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ 4,310(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 11 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด
ผหบ.กฟอ.หาดใหญ่ ค่าเช่าที่ดินจอดยานพาหนะ กฟอ.หญ. 3,000.00 26 ตุลาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผจฟ.1กปบ.(ก.2) จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าจอมเทียน2แบบครั้งคราว 1,500.00 21 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กรท.ก.1 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนประตูทางเข้า-ออกห้องปฏิบัติงาน ฝบพ.ก.1 อาคาร 2 ชั้น 2 74,000.00 20 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด (ผบห.) ค่าถ่ายเอกสาร 6078.- 14 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ยล.(กส)-636/61 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 9,200.00 22 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
กฟส.อ.วิหารแดง ค่าบริการโทรศัพท์ ต.ค.2561 1,092.54 12 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผจค.กกค.ฉ.2 ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เก้าอี้นั่งทำงาน 2,130.00 14 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอโป่งน้ำร้อน จัดจ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 900.00 3 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางคนที กฟต.1 รผก.(ภ.4) บคท.(บง.)605/2561 จ้างเป่าตะกอนท่อสุขภัณฑ์ตัน 3,000.00 13 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด
ผจค.กกค.ฉ.2 ค่าซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เก้าอี้นั่งทำงาน 2,130.00 14 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผกป.กฟส.อ.รัตภูมิ ขยายเขตฯ นายสานิตย์ เกษกุล ม.1 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 2,838.71 12 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผกป.กฟส.อ.รัตภูมิ ขยายเขตฯ นายเจื้อม แก้วกัลยา ม.1 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 5,909.61 12 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ยล.(กส)-635/61 จ้างซ่อมยานพาหนะ ยี่ห้อ อิซูซุ หมายเลข 80-4362 ยะลา 3,000.00 6 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
ผบค.กฟจ.รบ. ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 943.04 16 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอโป่งน้ำร้อน จัดซื้อน้ำดื่ม 375.00 3 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์อนุมัติ