ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ.ลว.27 มิ.ย. 60

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง ไฟฟ้า กฟภ.ไตรมาส 3 ปี 2560
ระยะเวลาขายแบบ : 27 มิถุนายน 2560 ถึง 27 มิถุนายน 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 488,700    บาท
ราคากลาง : 488,700    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    074-257805           Fax :    074-253751           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบ กฟภ. และผ่านการสอบภาคทฤษฏี และปฏิบัติในการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600629140228076_จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 29 มิถุนายน 2560