ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.หญ.(คล)-05/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้งานโครงการ คสจ.7 และ คชฟ.3 ของ กฟส.นาหม่อม จำนวน 4 รายการ
(สอบราคาเลขที่ ซส.หญ.(คล)-05/2560
ระยะเวลาขายแบบ : 6 กรกฎาคม 2560 ถึง 21 กรกฎาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 24 กรกฎาคม 2560
เวลา : 8:30 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1017730.00    บาท
ราคากลาง : 1088971.10    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    047-258333           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไขซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
-ระบุเลขทะเบียน Vendor List ที่จดทะเบียนกับ กฟภ.
-ส่งมอบ ณ คลังพัสดุหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและภายในงวดสามารถทยอยส่งได้
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
-เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
-มาตรฐานตาม SPEC PEA.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600706112746202_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางสอบราคาเสาซส.หญ.(คล) 052560.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600706112746187_Scan001.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่แผนกบริหารงานทั่วไป (ชั้น2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ โทร/โทรสาร 074-253959 /074-258333 ในวันเวลาราชการหรือสามารถดุรายละเอียดการสอบราคาซื้อได้ที่ website www.pea.co.th


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 6 กรกฎาคม 2560