ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ผจก.หญ.(กส.)1001

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : งานปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้าฉลุง-บ้านทุ่งตำเสา (คพจ.1) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 18 สิงหาคม 2560 ถึง 28 สิงหาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 4 กันยายน 2560
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1948918.33    บาท
ราคากลาง : 1948918.33    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    074257800           Fax :    -           E-mail :    www.pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600905103049674_ตารางวงเงินราคากลาง1001.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ ทิพากรเกียรติ    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 5 กันยายน 2560