ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(คล) 60-060

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีรหัสพัสดุมาตรฐาน ใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ (C 02.1)
ระยะเวลาขายแบบ : 2 มิถุนายน 2560 ถึง 6 มิถุนายน 2560
วันที่เสนอราคา : 6 มิถุนายน 2560
เวลา : 8:30 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 290400.00    บาท
ราคากลาง : 290400.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 310728.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไขซื้ออุปกรณ์
-ระบุผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ให้ชัดเจน / แนบ SPEC หรือ STd.
-นำส่งพัสดุ ณ คลังพัสดุหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเป็นแต่ละรายการ และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
-เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
-ยื่นเสนอราคาพร้อมเอกสารประกอบทางโทรสาร ที่ 074-258333
-มาตรฐานตาม กฟภ.STd. IEC 60502
หมายเหตุ ไม่มีรหัสพัสดุและไม่มี SPEC กฟภ. โดยได้สอบถาม กขท.แล้ว ทั้งนี้ใช้ มาตรฐาน IEC 60502

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600606131332239_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง 001.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ส่งเอกสารทาง Mail : [email protected] สอบถาม 080-5448083


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 2 มิถุนายน 2560