ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 002/61

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2561
ระยะเวลาขายแบบ : 12 มกราคม 2561 ถึง 26 มกราคม 2561
วันที่เสนอราคา : 29 มกราคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 8025000.00    บาท
ราคากลาง : 8025000.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 200.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    074-257804           Fax :    074-253961           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610112153130224_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610112153130208_ประกาศประกวดราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 12 มกราคม 2561