ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 039/61

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้งานปรับปรุงและงานย้ายแนว งบลงทุน ปี 2560 ในส่วนของ กฟอ.หาดใหญ่ และ กฟฟ.ในสังกัดจำนวน 4 รายการ ดังนี้.-
1. เสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 170 ต้น
2. เสา คอร. ขนาด 14.00 เมตร จำนวน 20 ต้น
3. เสา ตอม่อ คอร.ขนาด 0.30x0.30x4.50 เมตร จำนวน 30 ต้น
4. คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x3.00 เมตร จำนวน 50 ท่อน
ระยะเวลาขายแบบ : 15 พฤษภาคม 2561 ถึง 23 พฤษภาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 24 พฤษภาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1065484.60    บาท
ราคากลาง : 1065484.60    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0.00    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    074253959           Fax :    074-25833           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : - พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- มาตรฐานตาม SPEC PEA.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610523091418515_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางคอนกรีต 4 รายการ e bidding.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610523091827155_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 15 พฤษภาคม 2561