ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.3กฟอ.หญ.(บห)2687/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61067422522
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างจ้างบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า การเคหะแห่งชาติ บริการชุมชนน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 9 กรกฎาคม 2561 ถึง 16 กรกฎาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 17 กรกฎาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,561,003.00    บาท
ราคากลาง : 1,561,003.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    074383112           Fax :    074383088           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610709183443061_ตาราง ปปช.07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610709183442858_ประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : บรรจง เสมาธรรมจักร์    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 9 กรกฎาคม 2561