ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   จ.หญ.(ปบ.)173 ลว. 20 มิ.ย. 2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมที 1091 บริเวณถนนเชื่อมสัมพันธ์ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 14 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 146807.58    บาท
ราคากลาง : 146807.58    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600214120430324_ปรับปรุงหม้อแปลงเสริม 1091 เชื่อมสัมพันธ์1.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 14 กุมภาพันธ์ 2560