ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ.(ปบ.)271 ลว.16 ก.ย.2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างย้ายแนวเสาระบบจำหน่าย บริเวณบ้านหูแร่ ถนนสายน้ำตกโตนงาช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 18 เมษายน 2560 ถึง 18 เมษายน 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 380525.74    บาท
ราคากลาง : 380525.74    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600418161134517_ย้ายแนวเสาไฟฟ้า บ้านหูแร่1.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 18 เมษายน 2560