ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.หญ.(คล)-01/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรายการเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 33 เควี 1x185 ต.มม. ใช้งานปรับปรุงระบบจำหน่าย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการสอบราคา
(สอบราคาเลขที่ ซส.หญ.(คล)-01/2560)
ระยะเวลาขายแบบ : 2 มิถุนายน 2560 ถึง 15 มิถุนายน 2560
วันที่เสนอราคา : 19 มิถุนายน 2560
เวลา : 9:00 น. - 11:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 907360.00    บาท
ราคากลาง : 907360.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0.00    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไขซื้ออุปกรณ์
-ระบุผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ให้ชัดเจน / แนบ SPEC และ drawing / ระบุเลขทะเบียน Vendor List ที่จดทะเบียนกับกฟภ. /หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย/หนังสือรับรองมาตรฐาน/Type test report
-นำส่งพัสดุ ณ คลังพัสดุหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาใบสั่งซื้อ
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเป็นแต่ละรายการ และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
-เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
-ยื่นเสนอราคาพร้อมเอกสารประกอบทางโทรสาร ที่ 074-258333
-มาตรฐานตาม กฟภ.SPEC No.R-825/2554
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600531151725590_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง 002.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600602124721587_Scan001.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่แผนกบริหารงานทั่วไป (ชั้น2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหาดใหญ่
โทรศัพท์/โทรสาร 074-253959/074-258333 ในวันเวลาราชการหรือสามารถดูรายละเอียดการสอบราคาซื้อได้ที่
website www.pea.co.th


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 31 พฤษภาคม 2560