ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ.(ปบ.)107 ลว.3 เม.ย.2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมที 471 บริเวณก่อนถึง ร.ร.บ้านทุ่งตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 6 กรกฎาคม 2560 ถึง 6 กรกฎาคม 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 218,711.48    บาท
ราคากลาง : 218,711.48    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 234,021.28    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    074257805           Fax :    074258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600706110339141_ปรับปรุงหม้อแปลงเสริม 471 ก่อนถึงโรงเรียนทุ่งตำเสา.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 6 กรกฎาคม 2560