ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(กส.)1238/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ขยายเขตฯ บจก.แอล พี เอฟ คอนเทรดฟาร์ม ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 13 มีนาคม 2560 ถึง 17 มีนาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 17 มีนาคม 2560
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 315570.76    บาท
ราคากลาง : 315570.76    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 6    รายการ
โทรศัพท์ :    074257800           Fax :    074258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : 1.พิจารณาตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600425131706333_บจก.แอล พี เอฟ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ ทิพากรเกียรติ    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 25 เมษายน 2560