ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(กส.)0810/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ขยายเขตฯ นายสมพร สิริโปราณานนท์ ถ.ร่วมธรรม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่เสนอราคา : 24 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 300,750.67    บาท
ราคากลาง : 300,750.67    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 6    รายการ
โทรศัพท์ :    074257800           Fax :    074258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : 1.พิจารณาตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600313135249367_นายสมพร สิริโปราณานนท์.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ ทิพากรเกียรติ    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 13 มีนาคม 2560