ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(คล) 60-006

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับใช้งานติดตั้งผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2559 และงบลงทุน ปี 2558
ระยะเวลาขายแบบ : 6 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่เสนอราคา : 8 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา : 8:30 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 434,300    บาท
ราคากลาง : 434,300    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 464,701    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : - ระบุเลขทะเบียน Vendor List ที่จดทะเบียนกับ กฟภ.
- ส่งมอบ ณ คลังพัสดุหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัด
ที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
- เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
- มาตรฐานตาม SPEC PEA.
- ยื่นเสนอราคาที่ โทรสาร 074-258333 หรือทาง Mail : [email protected]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600207093751927_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง 1.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ส่งเอกสารทาง mail : [email protected] สอบถาม 080-5448083


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 6 กุมภาพันธ์ 2560