ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ.(ปบ.)193 ลว. 29 มิ.ย 2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างย้ายแนวเสา สนง.ชลประทาน บริเวณริมคลอง ร.1 (หลังตลาดเกษตร-เลยถนนบางแฟบ)ม.2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 19 กรกฎาคม 2560 ถึง 19 กรกฎาคม 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 426,696.44    บาท
ราคากลาง : 426,696.44    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    074257805           Fax :    074258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600719132601317_ย้ายเสาชลประทน ริมคลอง หลังตลาดเกษตร.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 19 กรกฎาคม 2560