ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(คล) 60-066

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับใช้งาน งบโครงการ คสจ.7 และงบลงทุนปี 2558
ระยะเวลาขายแบบ : 12 มิถุนายน 2560 ถึง 14 มิถุนายน 2560
วันที่เสนอราคา : 14 มิถุนายน 2560
เวลา : 8:30 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 424375.00    บาท
ราคากลาง : 424375.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 454081.25    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไขซื้ออุปกรณ์
-ระบุผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ให้ชัดเจน / แนบ SPEC และ drawing /หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย/หนังสือรับรองมาตรฐาน/Type test report (ให้แนบเอกสารสำคัญ เนื่องจากจะไม่มีเครื่องมือทอดสอบต้องให้บริษัทแนบผลทดสอบ)
-นำส่งพัสดุ ณ คลังพัสดุหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเป็นแต่ละรายการ และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
-เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
-ยื่นเสนอราคาพร้อมเอกสารประกอบทางโทรสาร ที่ 074-258333
-มาตรฐานตาม กฟภ.SPEC No. RPRO-006/2557
หมายเหตุ ไม่มีคู่ค้าที่จดทะเบียน Vendor List ให้พิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่ กฟภ.สนญ.(Z000-Z004) จัดซื้อและดูรายชื่อบริษัท/คู่ค้า ที่กฟภ. แจ้งว่ามีรายละเอียดสอดคล้องกับ SPEC ของ กฟภ. ตามเอกสารแนบ
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600612090004189_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางอุปกรณ์ล่อฟ้า.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ส่งเอกสารทาง Mail : [email protected] สอบถาม 080-5448083


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 12 มิถุนายน 2560