ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(คล) 60-067

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้่อพัสดุขาดแคลนสำรองใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 จำนวน 21 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 15 มิถุนายน 2560 ถึง 20 มิถุนายน 2560
วันที่เสนอราคา : 20 มิถุนายน 2560
เวลา : 8:30 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 298965.00    บาท
ราคากลาง : 298965.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 319892.55    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 21    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไขซื้ออุปกรณ์
-ระบุผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ให้ชัดเจน / แนบ SPEC และ drawing /ระบุเลขทะเบียน Vendor List ที่จดทะเบียนกับ กฟภ./หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย/หนังสือรับรองมาตรฐาน/Type test report
-นำส่งพัสดุ ณ คลังพัสดุหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเป็นแต่ละรายการ และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
-เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
-ยื่นเสนอราคาพร้อมเอกสารประกอบทางโทรสาร ที่ 074-258333
-มาตรฐานตาม กฟภ.SPEC No. R-88/2546 , R-506/2546 , RCBL-013/2555 , RHDW-0004/2550 และ RHDW-011/2556

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600615103929517_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางอปุกรณ์ 1.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ส่งเอกสารทาง Mail : [email protected] สอบถาม 080-5448083


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 15 มิถุนายน 2560