ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ.(ปบ)145 ลว. 26 พ.ค. 2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างติดตั้งหม้อแปลงเสริมที 400 บ้านวังพา ม.9 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 19 กรกฎาคม 2560 ถึง 19 กรกฎาคม 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 117,516.67    บาท
ราคากลาง : 117,516.67    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    074257805           Fax :    074258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600719112900864_ปรับปรุงหม้อแปลงเสริม400.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 19 กรกฎาคม 2560