ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(คล) 60-054

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำรองใช้งาน งบผู้ใช่ไฟปี 2560 งบลงทุนปี 2558 และงบโครงการ จำนวน 6 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 23 พฤษภาคม 2560 ถึง 25 พฤษภาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 25 พฤษภาคม 2560
เวลา : 8:30 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 382400.00    บาท
ราคากลาง : 382400.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 409168.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 6    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไขซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
-ระบุเลขทะเบียน Vendor List ที่จดทะเบียนกับ กฟภ.
-ส่งมอบ ณ คลังพัสดุหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อและภายในงวดสามารถทยอยส่งได้
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการโดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
-เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
-ยื่นเสนอราคาที่ โทรสาร 074-258333
-มาตรฐานตาม SPEC PEA.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600523144502506_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง 002.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ส่งเอกสารทาง Mail : [email protected] สอบถาม 080-5448083


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 23 พฤษภาคม 2560