ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.หญ.(คล)-07/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : สอบราคาจัดซื้อเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 1 รายการ
(สอบราคาเลขที่ ซส.หญ.(คล)-07/2560
ระยะเวลาขายแบบ : 1 สิงหาคม 2560 ถึง 9 สิงหาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 11 สิงหาคม 2560
เวลา : 8:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1587880.00    บาท
ราคากลาง : 1587880.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0.00    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไขซื้ออุปกรณ์
-ระบุผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ให้ชัดเจน / แนบ SPEC และ Drawing /ระบุเลขทะเบียน Vendor list ที่จดทะเบียนกับกฟภ. /หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย / หนังสือรับรองมาตรฐาน/Type test report
-นำส่งพัสดุ ณ คลังพัสดุหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ภายใน 30 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเป็นแต่ละรายการ และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
-เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
-มาตรฐานตาม กฟภ.SPEC No. RCBL-038/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600731145527519_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเคเบิลอากาศ7000เมตร.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600802155349810_Scan002-01 (2).pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ในวันเวลาราชการหรือรายละเอียดการสอบราคาซื้อได้ที่ website www.pea.co.th


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 31 กรกฎาคม 2560