ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ.(ปบ)551 ลว. 3 พ.ค. 2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับใช้ในการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 3 พฤษภาคม 2560 ถึง 5 พฤษภาคม 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 235,145.00    บาท
ราคากลาง : 235,145.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600503152619497_ตัดต้นไม้ ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 3 พฤษภาคม 2560