ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(คล) 60-035

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 และงบลงทุน ปี 2558
ระยะเวลาขายแบบ : 7 เมษายน 2560 ถึง 10 เมษายน 2560
วันที่เสนอราคา : 10 เมษายน 2560
เวลา : 9:00 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 113170.00    บาท
ราคากลาง : 113170.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 121091.90    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 5    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
- ระบุเลขทะเบียน Vendor List ที่จดทะเบียนกับ กฟภ.
- ส่งมอบ ณ คลังพัสดุหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อและภายในงวดสามารถทยอยส่งได้
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดย ไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
- เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
- ยื่นเสนอราคาที่ โทรสาร 074-258333
- มาตรฐานตาม SPEC PEA.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600407092813576_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง 2.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ส่งเอกสารทาง Mail : [email protected] สอบถาม 080-5448083


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 7 เมษายน 2560