ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(คล) 60-001

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2559 จำนวน 1 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 10 มกราคม 2560 ถึง 11 มกราคม 2560
วันที่เสนอราคา : 11 มกราคม 2560
เวลา : 8:30 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 156000    บาท
ราคากลาง : 156000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 166920    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    074-210700           Fax :    074-210700           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : - ระบุเลขทะเบียน Vendor List ที่จดทะเบียนกับ กฟภ.
- ส่งมอบ ณ คลังพัสดุหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัด
ที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
- เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
- ยื่นเสนอราคาที่ โทรสาร 074-210700 หรือทาง Mail : [email protected]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600110103544633_หญ.(คล) 60-001.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ชุติมา วัฒนศักดิ์ภูบาล    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 10 มกราคม 2560