ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(คล) 60-019

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งานติดตั้งผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560
ระยะเวลาขายแบบ : 28 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 2 มีนาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 2 มีนาคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 182,646    บาท
ราคากลาง : 182,646    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 195,431.22    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 5    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -ระบุผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) ให้ชัดเจน /แนบ SPEC และ Drawing/ระบุเลขทะเบียน Vendor List ที่จดทะเบียนกับ กฟภ. /หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย/หนังสือรับรองมาตรฐาน
-ส่งมอบ ณ คลังพัสดุหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเป็นแต่ละรายการและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
- เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
- ยื่นเสนอราคาพร้อมเอกสารประกอบทาง โทรสาร 074-258333
- มาตรฐานตาม SPEC No.RHDW-004/2550 , RHDW-013/2554 และ RCBL-050/2551
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600228092550643_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง 6.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ส่งเอกสารทาง Mail : [email protected] สอบถาม 080-5448083


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 28 กุมภาพันธ์ 2560